Ξεκινάνε την Τρίτη 25 Οκτωβρίου οι αιτήσεις των υποψηφίων για την  προκήρυξη 2Κ/2016 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 35 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι ειδικότητες που αφορούν την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης είναι οι εξής:

 • ΤΕ  Γραφιστών - 1 θέση
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - 2 θέσεις
 • ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών - 3 θέσεις
 • ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - 2 θέσεις
 • ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών - 2 θέσεις
 • ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης - 1 θέση
 • ΤΕ Τεχνολόγων Εκτυπωτικών Εργασιών - 2 θέσεις
 • ΤΕ Τεχνολόγων Τεχνικών Η/Υ και Δικτύων (HELP DESK) - 2 θέσεις
 • ΤΕ Χειριστών Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων - 4 θέσεις

Οι ειδικότητες που αφορούν την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι οι εξής:

 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (ΣΤ΄Ειδικότητας) - 1 θέση
 • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών - 2 θέσεις
 • ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων - 10 θέσεις
 • ΔΕ Τεχνιτών Καυσίμων Αερίων - 1 θέση
 • ΔΕ Υδραυλικών - 1 θέση
 • ΔΕ Ψυκτικών - 1 θέση

    Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο ΑΣΕΠ  μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) έως τις 8 Νοεμβρίου και στη συνέχεια να  αποστείλουν έως τις 11 Νοεμβρίου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π, Αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2016, Τ.Θ. 14.308, Αθήνα, Τ.Κ. 115.10, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης
 • Παράβολο 15 ευρώ
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας και
 • Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα των υποψηφίων.

 Δείτε την προκήρυξη εδώ...