Η  Δημόσια Επιχείρηση  Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, ενός (1)  ατόμου για  την  κάλυψη εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών της Διεύθυνσης  Υγείας  και Ασφάλειας  στην  Εργασία, που  εδρεύει  στην Αθήνα  (Αραχώβης  32), για  την  Δ/νση Εκμετάλλευσης  του  Λιγνιτικού  Κέντρου  Δυτικής  Μακεδονίας, που  εδρεύει  στο  Δήμο Εορδαίας  του  Νομού  Κοζάνης:

  • 1 θέση  ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ - ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.2 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δ.Ε.Η. Α.Ε. / Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Αραχώβης 32, Τ.Κ. 10681 Αθήνα, απευθύνοντάς την υπόψη κας Χατζητόλια Αικατερίνης, τηλ. επικοινωνίας :  2103895514.

Υποβολή αιτήσεων από 24.10.2016 έως και 02.11.2016.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...