Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3K/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, πενήντα οκτώ (58) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γεν. Γραμ. Εμπορίου, Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας, ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία, Ε.Α.Κ.Θ), στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και στην Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.).

Οι θέσεις ανά ειδικότητα:

 • 5 θέσεις  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • 2 θέσεις  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία)
 • 3 θέσεις  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού)
 • 1 θέση  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού)
 • 2 θέσεις  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE) - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.)
 • 21 θέσεις  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.)
 • 3 θέσεις  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)
 • 12 θέσεις  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • 2 θέσεις  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.)
 • 1 θέση  TΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.)
 • 2 θέσεις  TΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE) - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.)
 • 2 θέσεις  TΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.)
 • 2 θέσεις  ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Υπουργείο  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης