Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Οι θέσεις αναλυτικά:

  • 1 θέση  ΠΕ Οικονομολόγων  -  Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων
  • 1 θέση  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  -  Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων

Διάρκεια Σύμβασης: 8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απο αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη απο δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Δ.Τσετινέ, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69132 υπόψη κας Σταυρούλας Πασχάλη (τηλ. επικοινωνίας: 2531083004)

 

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ...