Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου,  συνολικά δέκα (10) ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή παροδικών  αναγκών της  Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής, που εδρεύει στην Κομοτηνή και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
  • 1 θέση  ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
  • 8 θέσεις  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση  Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κομοτηνής Μπακάλμπαση  6,  Τ.Κ.  69100,  Κομοτηνή, απευθύνοντάς  την στη Γραμματεία, υπόψη κου Οταμπάση Κων/νου, (τηλ. επικοινωνίας: 25310-25555).

    Στην περίπτωση  αποστολής  των  αιτήσεων  ταχυδρομικώς  το  εμπρόθεσμο  των  αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

    Η  προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη),  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 Δείτε εδώ την ανακοίνωση...