Το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, που εδρεύει στη Δράμα και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΤΕ Νοσηλευτών
  • 2 θέσεις  ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών
  • 1 θέση  ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας, Διοικητηρίου 11, Τ.Κ.  66133, Δράμα, απευθύνοντάς την υπόψη κυρίας Βασιλειάδου Μάρθας (τηλ. επικοινωνίας: 2521032722 και 2521024464).