Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων» (Ο.Κ.Π.Α.Δ) Δήμου Πύλης «ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο ΝΠΔΔ  «Οργανισμός Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων»   (Ο.Κ.Π.Α.Δ) Δήμου Πύλης «ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ», που εδρεύει στην Φήκη Ν. Τρικάλων και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ Νηπιαγωγών

Διάρκεια σύμβασης: από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/8/2017, με τη δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχειας του προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων» (Ο.Κ.Π.Α.Δ) Δήμου Πύλης «ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ», Τ.Κ 42100, Φήκη Ν. Τρικάλων, υπόψη κας Πληθάρα Αφροδίτης (τηλ. επικοινωνίας: 2431352341).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...