Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2)  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υλικών Προμηθειών και Μεταφορών, στον Ασπρόπυργο και συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού ( Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.4  και να την υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/Λ. Συγγρού  98-100,   Τ.Κ.117  41,   απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης (τηλ. Επικοινωνίας κα Αυγερινού 210 9090572 mail:T.Avgerinou@deddie.gr, κα Λυμπέρη 210 9090585).

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 27/10/2016 έως 7/11/2016

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...