Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αθηναίων,  που εδρεύει στην Αθήνα  Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα:

 • 3 θέσεις  ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής
 • 3 θέσεις  ΠΕ Ιατρών Παθολόγων
 • 2 θέσεις  ΠΕ Ιατρών Μαιευτήρων - Γυναικολόγων
 • 1 θέση  ΠΕ Ιατρών Ορθοπεδικών
 • 2 θέσεις  ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων
 • 1 θέση  ΠΕ Ιατρών Οφθαλμιάτρων
 • 3 θέσεις  ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων
 • 2 θέσεις  ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγων
 • 1 θέση  ΠΕ Ιατρών Δερματολόγων ? Αφροδισιολόγων
 • 2 θέσεις  ΠΕ Ψυχολόγων
 • 2 θέσεις  ΠΕ Νοσηλευτών
 • 2 θέσεις  ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • 2 θέσεις  ΤΕ Φυσικοθεραπευτών
 • 2 θέσεις  ΤΕ Μαιών/ Μαιευτών
 • 2 θέσεις  ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ.10438, Αθήνα,   απευθύνοντάς   την   στο   Γραφείο   Πρωτοκόλλου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων,   Λιοσίων   22,   Τ.Κ.   10438,   Αθήνα,   απευθύνοντάς   την   στη   Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού (πληροφορίες στα τηλέφωνα:  210.52.77.450 κ. Γιαννέλης, 210.52.77.452 κα Γιαννίκου, 210.52.77.480 κ.Κοτελίδας & κ. Σακελλαρίου, 210.52.77.482 και 210.52.77.484 κ. Μούτσελος και κα Μακρή).

    Η   προθεσμία   υποβολής   των   αιτήσεων   είναι δέκα   (10)   ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και  αρχίζει   από   την   επόμενη   ημέρα   της   τελευταίας   δημοσίευσης   της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού   καταστήματος   του  Δήμου   Αθηναίων,   εφόσον   η   ανάρτηση   είναι   τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και   εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,   τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...