Ο Δήμαρχος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δεκαπέντε (115) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα:

  • 5 θέσεις  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 110 θέσεις  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες

    Οι   ενδιαφερόμενοι καλούνται  να  συμπληρώσουν   την   σχετική αίτηση  και να την υποβάλουν   με   τα απαραίτητα   δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο   εξουσιοδοτημένο   από   αυτούς   πρόσωπο, εφόσον   η   εξουσιοδότηση   φέρει   την   υπογραφή   τους   θεωρημένη   από   δημόσια   αρχή,   στα   γραφεία   της υπηρεσίας   μας   στην   ακόλουθη   διεύθυνση:  

Δήμος   Αθηναίων   -   Λιοσίων   22   Αθήνα,   Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος  Όροφος, (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.52.77.450 κ. Γιαννέλης, 210.52.77.452 και   Γιαννίκου,   210.52.77.480   κ.   Κοτελίδας   και   κ.   Σακελλαρίου,   210.52.77.482   κα   Δουμάζου   210.52.77.484 κ. Μούτσελος και κα Μακρή).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 01/11/2016 έως και 10/11/2016.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...