Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά επτά (7) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης», που εδρεύει στα Μελίσσια, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Στελέχωση τμημάτων υποδομής του Νομικού Προσώπου (τμήματα άθλησης, κολύμβησης), από έσοδα προερχόμενα αποκλειστικά από αντίτιμο» συνολικής διάρκειας έως έντεκα (11) μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικότητες:

  • 3 θέσεις  ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
  • 1 θέση  ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
  • 3 θέσεις ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ - ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ

Διάρκεια σύμβασης:  έως 11 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης, Ηγ. Μακρυγιάννη 2, Πεντέλη, Τ.Κ. 15236 απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Πεντέλης, υπόψιν κας Παπαδάκη (τηλ. Επικοινωνίας: 2132140627). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Πεντέλης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...