Η  Ανώνυμη  Εταιρεία  Ο.Τ.Α.  με  την  επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» (ΧΚΚ),  σύμφωνα  με την  από 25/10/2016 απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου της  Εταιρείας,  ανακοινώνει  ότι  θα  προσλάβει προσωπικό, υπό  όρους, με  σύμβαση  εργασίας, μερικής  απασχόλησης, ορισμένου  χρόνου, ιδιωτικού  δικαίου, συνολικού αριθμού  εξήντα  έξι (66)  ατόμων,    για  την  κάλυψη  εποχιακών  αναγκών  των  υπηρεσιών  της,  που εδρεύουν  στο  Χελμό  Καλαβρύτων  και  συγκεκριμένα:

  • 17 θέσεις ΔΕ Φροντιστές / χειριστές εναέριων αναβατήρων μεταφοράς προσωπικού με συρματόσκοινα
  • 14 θέσεις  ΔΕ Υπάλληλοι υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών
  • 6 θέσεις  ΔΕ Υπάλληλοι καταστήματος ειδών σκι
  • 7 θέσεις  ΔΕ Πιστέρ - τραυματιοφορείς
  • 5 θέσεις  ΔΕ Χειριστές διαστρωτικών μηχανημάτων
  • 3 θέσεις ΥΕ Παρκαδόροι
  • 14 θέσεις  ΔΕ Υπάλληλοι Καφετέριας, μπαρ, εστιατορίου

Διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα  γραφεία  της εταιρείας  μας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση:  ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε.  Ο.Τ.Α.,  25001  Καλάβρυτα,  υπόψη  Κυρίας  Μ.  Γουρζέλα  (τηλ.  επικοινωνίας: 6942559999) ή  προς διευκόλυνση    των ενδιαφερομένων    στο    Δήμο Καλαβρύτων    ,    κα    Μιχαλοπούλου    Γιώτα (τηλ. επικοινωνίας:   2692360403).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει  από  την  επόμενη ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της  παρούσας  σε  τοπικές  εφημερίδες  ή  της ανάρτησής  της  στο κατάστημα της εταιρείας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δημαρχείου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...