Το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ατόμων  για  την κάλυψη εποχικών  ή παροδικών αναγκών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, που εδρεύει στο ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ, και συγκεκριμένα:

1 θέση  Π.Ε.  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2 θέσεις  Τ.Ε. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

1 θέση  Δ.Ε.  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον   η   εξουσιοδότηση   φέρει   την   υπογραφή   τους   θεωρημένη   από   δημόσια   αρχή,   είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Βενιζέλου   30,   67132,   Ξάνθη,   απευθύνοντάς   την   στο   Κέντρο   Κοινωνικής Προστασίας   και Αλληλεγγύης     Δήμου     Ξάνθης     υπόψιν     κας     Καραουλάνης     Δέσποινας     (τηλ. επικοινωνίας: 2541072888)

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει   από   την   επόμενη   ημέρα   της   τελευταίας   δημοσίευσης   της   παρούσας   σε   τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και   εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη),   τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...