Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά οχτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

  • Πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υλικού και Προμηθειών, που εδρεύει στην Αθήνα, συγκεκριμένα:

1 θέση  ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

1 θέση  ΠΕ Χημικών Μηχανικών

1 θέση  ΠΕ Χημικών

1 θέση  ΠΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Οικονομικού) 

1 θέση  ΤΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Οικονομικού)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Στουρνάρη 55 - Αθήνα, Τ.Κ. 104 32, απευθύνοντάς την στη  Διεύθυνση  Υλικού  και  Προμηθειών, υπόψιν  κας  Χαρμπή  Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 210-5270888) ή  κας  Δρούλια  Δήμητρας  (τηλ.  Επικοινωνίας 210- 5270943).

Υποβολή Αιτήσεων από 01.11.2016 έως και 10.11.2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...

  • Τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών  Στέγασης, που εδρεύει στην Αθήνα, συγκεκριμένα:

3 θέσεις  ΔΕ Φυλάκων

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη  επιστολή, στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην  ακόλουθη διεύθυνση:

Καποδιστρίου 27, Τ.Κ. 104 32 - Αθήνα απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Υπηρεσιών  Στέγασης, υπόψιν  κυρίας  Κολιοπούλου  Χαριτίνης  (τηλ. επικοινωνίας: 210 -5220591). 

Υποβολή αιτήσεων από 02.11.2016 έως και 11.11.2016.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...