Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Περιοχή Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των μονάδων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της Δ/νσης Περιφέρειας Νησιών /  Περιοχή Αγίου Νικολάου /  Έδρα  -  Πρακτορείο Ιεράπετρας -  Πρακτορείο Σητείας, για τις ανάγκες αυτής και συγκεκριμένα:

3 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων - Υπογείων Δικτύων

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΛΑΤΟΥΣ 5,  Τ.Κ. 721 00 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, υπόψη κυρίας Α?ΑΜΑΚΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 28410- 22239). 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 02/11/2016 έως 11/11/2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...