Το Δημοτικό Κέντρο Μουσικής και Χορού Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά σαράντα ένα (41) άτομα για την κάλυψη  αναγκών του  Ν.Π.Δ.Δ.  «Δημοτικό  Κέντρο  Μουσικής  και  Χορού Θεσσαλονίκης» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου:  «Διδασκαλία  Μουσικών  Οργάνων  και  Μαθημάτων  Χορού» συνολικής διάρκειας έως εννέα (9) μήνες.

Οι θέσεις αναλυτικά:

1 θέση  ΠΕ Καθηγητή Σύνθεσης

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Φλογέρας

2 θέσεις  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Συνοδείας Πιάνου & ανάγνωσης παρτιτούρας μέσω πιάνου

1 θέση  ΠΕ Καθηγητή Βιολιού

1 θέση  ΠΕ Καθηγητή Βιολοντσέλου

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Κοντραμπάσου

1 θέση  ΠΕ Καθηγητή Κρουστών Οργάνων

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Μονωδίας

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Μελοδραματικής

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Κλαρινέτου

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Τρομπέτας

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Σαξοφώνου

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Τρομπονιού

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Όμποε

1 θέση  ΠΕ Καθηγητή Παραδοσιακής Φωνητικής Μουσικής

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Νυκτών Παραδοσιακών Οργάνων (παντός τύπου)

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Έγχορδων Παραδοσιακών Οργάνων

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Κρουστών Οργάνων (παντός τύπου)

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Ιδιόφωνων Οργάνων (παντός τύπου)

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Αυτοσχεδιασμού-Σύνθεσης Jazz-Pop

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Jazz-Pop Φωνητικής Μουσικής

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Jazz-Pop Κρουστών Οργάνων

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Ηλεκτρικής Κιθάρας

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Ακουστικής Κιθάρας

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Ηλεκτρικού Μπάσου

1 θέση  ΠΕ Καθηγητή Παλαιάς Φωνητικής Μουσικής

1 θέση  ΠΕ Καθηγητή Τσέμπαλου

1 θέση  ΠΕ Καθηγητή Μουσικής Προπαιδείας

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Φαγκότου

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Τούμπας

1 θέση  ΠΕ Καθηγητή Ακορντεόν

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Διεύθυνσης Χορωδίας

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Κόρνου

1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητή Μουσικής Τεχνολογίας

1 θέση  ΔΕ Καθηγητή Ιστορικών και Θεατρικών Χορών Charactere

1 θέση  ΔΕ Καθηγητή Συνοδείας Σύγχρονου Χορού Κρουστών

2 θέσεις  ΤΕ Καθηγητή Συνοδείας Πιάνου Σύγχρονου και Κλασσικού Χορού

1 θέση  ΔΕ Καθηγητή Σύγχρονου Χορού

1 θέση  ΔΕ Καθηγητή Παραδοσιακών Χορών και Αυτοσχεδιασμού Χορογραφίας

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο υποβολής συμμετοχής στην πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  και  να  το υποβάλλουν - μαζί  με  τα  λοιπά δικαιολογητικά - είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή απευθύνοντά?