Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει  την  πλήρωση  τριών  (3)  θέσεων  με  θητεία  τριών  (3)  ετών  που  μπορεί  να  ανανεώνεται,  ως  ακολούθως: 

-  Δύο  (2)  θέσεις  Ελεγκτών  Ιατρών  στο  Υπουργείο  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης                                                                                                                                                                                                     

- Μίας (1) θέσεως Ιατρού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

2. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.

4. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

5. Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα/ιδιότητες (πχ πτυχίο, άδειες κ.λ.π.), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Βασικός τίτλος σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος.

3. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγου.

4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

6. Εμπειρία κατά περίπτωση δύο ή τριών ετών ως ελεγκτής Ιατρός.

7. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

    Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη

1Ε/2016

Κατηγορία: Ε.Ε.Π.

Τ.Θ. 14 308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την 5η Δεκεμβρίου  2016, ημέρα Δευτέρα.

Δείτε την προκήρυξη