Το τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης, Πληροφόρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αν. Αττικής προκηρύσσει την   πρόσληψη   επιστημονικού   προσωπικού, με  σύμβαση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου ορισμένου    χρόνου,    για    την    εκτέλεση    των    αρχαιολογικών    εργασιών    του    υποέργου «Αρχαιολογικές  Έρευνες  και  Εργασίες»  του  έργου  με  τίτλο  «Κατασκευή  δικτύων  απορροής ομβρίων υδάτων Δήμου Παιανίας. Β ? Φάση», στο Ε.Π. «Αττική», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης  και  όχι  πέραν  της 31.3.2017,  με  δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, έως το τέλος του υποέργου, εφόσον αυτό συνεχισθεί.

1 θέση  ΠΕ Αρχαιολόγων

    Οι  ενδιαφερόμενοι    καλούνται  να  συ πληρώσουν  την  αίτηση  και  να  την  υποβάλουν   ε  τα συνημμένα  δικαιολογητικά,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε   ε  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα  γραφεία  της  Υπηρεσίας   ας  στην  ακόλουθη διεύθυνση:   

Λεωφ.    Συγγρού    98-100,    Αθήνα    11741,    απευθύνοντάς    την    στην    Εφορεία Αρχαιοτήτων    Ανατολικής    Αττικής,    υπόψιν    κ.    Αρμακόλλα Γεώργιου    (τηλ.    επικοινωνίας 210.3240563,  εσωτ. 110), εντός  προθεσμίας  (5)  εργάσιμων  ημερών, που  αρχίζει  από  την επόμενη  της  καταχώρησης    στο  διαδικτυακό  κόμβο  (ιστοσελίδα)  της  εφαρμογής  ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr)    και    του    ΥΠ.ΠΟ.Α.    (http://www.yppo.gr)    και    της    ανάρτησης    της ανακοίνωσης  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  Υπηρεσίας (δηλ.  από  02.11.2016  έως  και 08.11.2016).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...