Η  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ  Λινοπεραμάτων,  που  εδρεύει  στα  Λινοπεράματα  του  Νομού  Ηρακλείου και συγκεκριμένα:

  • 4 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Βάρδιας)
  • 7 θέσεις  ΥΕ Εργάτες/τριες

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ -ΛΙΓ/ΧΕΙΑ. ΑΗΣ/ΥΗΣ. ΑΣΠ/ΤΣΠ. 2 και να την υποβάλουν, είτε:

α) αυτοπροσώπως ή με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Δ.Ε.Η. Α.Ε./ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, Λινοπεράματα Ροδιάς, Τ.Κ.71500 Δήμος Μαλεβιζίου υπόψη κυρίας  Μπακαλάκου Μαρίας (τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 - 376 378).

β) ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην ακόλουθη  διεύθυνση  Δ.Ε.Η.  Α.Ε.  /  ΑΗΣ  ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, Τ.Θ.  1420,  Τ.Κ.71110 Ηράκλειο Κρήτης

Υποβολή Αιτήσεων από 02.11.2016 έως 11.11.2016.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...