Το  Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων θεραπευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την από 31.8.2016 Α.Π. : ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./137/20783 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 -ΦΕΚ 280/Α ?/2006 όπως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιστ. του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 - ΦΕΚ 28/Α ?/94 όπως ισχύει και τις διατάξεις  της παρ.3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, το N. 4139/2013 - ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 και το Π.Δ. 148/2007 - ΦΕΚ 191 Α/10.8.2007 για την ανάπτυξη και λειτουργία του Κέντρου.

    Το προσωπικό θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως τέσσερα (4) επιπλέον έτη, η οποία θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης δωρεάς.

Αναλυτικά, οι θέσεις:

1 θέση  ΠΕ Ψυχολόγου

1 θέση  ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού ή ΠΕ Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών

Οι  υποψήφιοι,  οι  οποίοι  κατέχουν  τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά  και  ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει:

  • Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.kethea.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Νοεμβρίου του 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 και λήγει στις 11 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

  • Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση:

ΚΕΘΕΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-ΚΑΛΥΜ)

Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα

σε φάκελο μεγέθους Α4, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 16 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...