Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  συνολικά εκατόν  σαράντα  έξι  (146) ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης, και συγκεκριμένα:

 • 18 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
 • 6 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
 • 4 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων)
 • 10 θέσεις  ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων  και  Φορτωτών)
 • 4 θέσεις  ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
 • 13 θέσεις  ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων
 • 10 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνιτών)
 • 2 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων)
 • 16 θέσεις  ΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών
 • 4 θέσεις  ΔΕ Βοηθών Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών
 • 20 θέσεις  ΔΕ Οδηγών Χωματουργικών Οχημάτων
 • 1 θέση  ΔΕ Οδηγών Γεωργικών Ελκυστήρων
 • 3 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)
 • 2 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί)
 • 4 θέσεις  ΔΕ Χειριστών Γεωτρυπάνων
 • 12 θέσεις  ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)
 • 12 θέσεις  ΔΕ Βοηθών Χειριστών Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό
 • 1 θέση  ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • 1 θέση  ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
 • 2 θέσεις  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • 1 θέση  ΠΕ Γεωλόγων

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ - ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/  ΤΣΠ.  2 και  να  την  υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε  με  άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ A.E. / ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7ο χιλ. Πτολεμαϊδας - Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 50 200 - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, υπόψη  των  αρμοδίων  υπαλλήλων κας ΣΠΑΝΟΥΔΗ Παρασκευής ή κας ΘΕΟΧΑΡΗ Ευαγγελίας (τηλέφωνο επικοινωνίας: 24630 - 52437).

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 07-11-2016 έως 16-11-2016.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...