Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας προτίθεται να συνάψει δύο συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα μέλος Δ.Π. του Ιδρύματος και έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του παραπάνω προγράμματος και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Προϋποθέσεις υποβολής πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  • Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν λάβει τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Πρόσκληση και γενικότερα, να συντρέχουν στο πρόσωπο τους σωρευτικά όλα τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.
  • Οι άντρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου.
  • Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν πρέπει να έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία.

Θέσεις Εργασίας

Α΄ Θέση:  «Εξωτερικός συνεργάτης Πτυχιούχος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην Διοίκηση Οργανισμών»

Β΄ Θέση:  «Μέλος Δ.Π. του Ιδρύματος Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης»

    Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν σχετική ενυπόγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε αυτοπροσώπως (ώρες γραφείου 08.30 ? 14.30) είτε να αποστείλουν τη σχετική ενυπόγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταχυδρομικά, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: «Υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Θέση?. (αρ. πρωτ.: 4261/02-11-16) για το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας», το αργότερο μέχρι και τις 18-11-16 και ώρα 14.30 στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΤΕΙ Αθήνας

Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

του ΤΕΙ Αθήνας,

Αγίου Σπυρίδωνος και Μήλου 1 (2ος όροφος), Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 43.

 Δείτε την ανακοίνωση εδώ...