Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που  εδρεύει  στην  Ανάβυσσο  Αττικής  δυνάμει του άρθρου  93  του Ν.4310/2014  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  την  παράγραφο  1,  άρθρο    24  του Ν.4386/2016 καθώς και την απόφαση του Δ.Σ. συνεδρία 239η/17.10.2016 προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Επιστήμονα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τέσσερις (4) μήνες, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «BLUEMED».

  • 1 θέση πτυχιούχου  ΠΕ Βιολογίας, με:

-Εξειδίκευση  (ΜΤΕ ή/και ΔΔ) που αφορούν θέματα που έχουν σχέση με τη μελέτη της βιοποικιλότητας και τη διαχείρισή αυτής

-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

-Συμμετοχή σε Εθνικά και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα

-Εμπειρία διαχείρισης προγραμμάτων

  

  Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να υποβάλλουν  αίτηση  στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή:

α) στην Ανάβυσσο Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι), ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου (46,7χιλ.), Τ.Θ. 712, 190 13 Ανάβυσσος (τηλ. 22910 76331)είτε:

β) στα γραφεία των εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΚΡΗΤΗΣ στο ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟ στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου,  Νομού Ηρακλείου Κρήτης, Τ.Κ 71500 και ειδικότερα στη γραμματεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε (αρμόδια κα Β. Δεσίπρη, τηλ επικοινωνίας 2810337806) ή ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην διεύθυνση αλληλογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε,  Τ.Θ 2214, Τ.Κ 71003, Ηράκλειο Κρήτης το αργότερο έως τις 18 Νοεμβρίου 2016.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση...