Ο Δήμος  Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1)   ατόμου για   την   υλοποίηση   της   πράξης   «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ   ΚΑΙ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ   ΖΩΗΣ»   για   τα   ΚΔΑΠ του Δήμου Καρδίτσας, που εδρεύουν στην  Καρδίτσα, και  συγκεκριμένα:

1 θέση  ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Ευθυμίας Πλεξίδα (τηλ. Επικοινωνίας: 2441350728  &  2441350723).

    Η   προθεσμία   υποβολής   των   αιτήσεων   είναι δέκα   (10)   ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει   από   την   επόμενη   ημέρα   της   τελευταίας   δημοσίευσης   της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού   καταστήματος   του   δήμου   Καρδίτσας,   εφόσον   η   ανάρτηση   είναι   τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε εδώ την ανακοίνωση...