Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης και συγκεκριμένα:

44  θέσεις  ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά  με  συστημένη  επιστολή,   στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση: 

ΔΕΗ, Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης, Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ 55 133 - Θεσσαλονίκη υπόψη κου  Πετρόπουλου  Αντώνιου (τηλέφωνα  επικοινωνίας: 2310-482277 &  2310-454054 ).

Υποβολή Αιτήσεων από 08.11.2016 έως και 17.11.2016.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...