Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου (ΔΠΠ-Η), που εδρεύει στην Πάτρα του Νομού Αχαΐας, για τις ανάγκες αυτής και συγκεκριμένα:

2 θέσεις  ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου / Τομέας Υποστήριξης ΣΜΥΡΝΗΣ 1, Τ.Κ. 26220 - ΠΑΤΡΑ, Ν. Αχαϊας, απευθύνοντάς την, υπόψη κου ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  Διονυσίου (τηλ. επικοινωνίας: 26210-366526).

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 07/11/2016 έως  και 16/11/2016.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...