Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας, που εδρεύει στο Δήμο Λαρισαίων και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ Νοσηλευτών/τριών
  • 2 θέση  ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
  • 2 θέση  ΔΕ Ειδικό Βοηθ. Προσωπικό (Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων)
  • 1 θέση  ΔΕ Οδηγών

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/8/2017, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας, Λευκίππου & Γαριτσίου  (Ροδοπούλειο 1ος όροφος), Τ.Κ. 41335 Λάρισα, υπ' όψιν κυρίου Μπαρμπαρούση Παντελή (τηλ. επικοινωνίας: 2410-663085 & 2410-661727).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...