Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό  και  για  την  προσήκουσα  λειτουργία  των  Θεραπευτικών  Μονάδων  του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές/τριες, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

Αττική

Ιατροί Ψυχίατροι  ΠΕ : 14 θέσεις

Θεσσαλονίκη

Ιατροί Ψυχίατροι  ΠΕ : 11 θέσεις

Αλεξανδρούπολη

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση

Κομοτηνή

Ιατροί Ψυχίατροι  ΠΕ: 1 θέση

Κατερίνη

Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί  ΠΕ: 1 θέση

Λιβαδειά

Ιατροί Ψυχίατροι  ΠΕ: 1 θέση

Βέροια

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση

Πάτρα (Ρίο)

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση

Ηράκλειο

Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση

Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση

Πρέβεζα

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση

Καλαμάτα

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση

Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση

Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση

Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση

Χαλκίδα

Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί  ΠΕ  : 1 θέση

Κέρκυρα

Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί   ΠΕ: 1 θέση

Καβάλα

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση

Ρέθυμνο

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση

    Η  προθεσμία  υποβολής  της  Αίτησης - Υπεύθυνης  Δήλωσης  με  τα  επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 10.11.2016 ημέρα Πέμπτη και λήγει την 29.11.2016 ημέρα Τρίτη. Το  εμπρόθεσμο  της  ταχυδρομικής  αποστολής  αυτών  κρίνεται  με  βάση  την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Αιτήσεις  που  υποβλήθηκαν  πριν  από  την  10.11.2016  ή  που  θα  υποβληθούν  μετά  την 29.11.2016, δεν θα ληφθούν υπ' όψιν.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...