•         Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «ClickGene - Click Chemistry for Future Gene Therapies to Benefit Citizens Researchers and Industry» (Ε-11910) - Grant Agreement No 642023, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη για διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο του έργου «ClickGene», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης.

        Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι 27-11-2016 (23:59) μέσω mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2016-2182 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr

        Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), η θέση που ενδιαφέρει («εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη για διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο του έργου ClickGene»), ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-2182) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο τίτλος του έργου («ClickGene - Click Chemistry for Future Gene Therapies to Benefit Citizens Researchers and Industry»), ο κωδικός του έργου (Ε-11910) και ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Κυριάκος Παπαδόπουλος). 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...

  •         Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «SESAME - Small cEllS coordinAtion for Multi-tenancy and Edge services» - Grant Agreement No 671596 (Ε-11942), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως και τριάντα (30) μήνες, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται στο σχετικό αρχείο.

        Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι 04-12-2016 (23:59) μέσω mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2016-2181 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr

        Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Π.&Τ.), η περιγραφή της θέσης που ενδιαφέρει [«Πτυχιούχου Πανεπιστημίου Θεωρητικής Κατεύθυνσης με αντικείμενο τη Διοίκηση, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ΜSc)»], ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-2181) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο τίτλος του έργου («SESAME - Small cEllS coordinAtion for Multi-tenancy and Edge services»), ο κωδικός του έργου (Ε-11942) και ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Αναστάσιος Κούρτης).

Περισσότερες πληροφορίες