Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3E/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.

Οι θέσεις αναλυτικά:

  • 9 θέσεις  Νομικοί με εξειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισμού ή στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διδακτορικό δίπλωμα στο δίκαιο ανταγωνισμού ή στο ευρωπαϊκό δίκαιο ή

Μεταπτυχιακός τίτλος στο δίκαιο ανταγωνισμού ή στο ευρωπαϊκό δίκαιο και αντίστοιχη διετής εμπειρία μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή

Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών στο δίκαιο ανταγωνισμού ή στο ευρωπαϊκό δίκαιο και μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της ειδικότητας της θέσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

  • 2 Θέσεις  Οικονομολόγοι με εξειδίκευση στα εφαρμοσμένα οικονομικά (Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική ή Οικονομετρία ή Πολιτική Ανταγωνισμού)

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διδακτορικό δίπλωμα στα εφαρμοσμένα οικονομικά (Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική ή Οικονομετρία ή Πολιτική Ανταγωνισμού) ή

Μεταπτυχιακός τίτλος στα εφαρμοσμένα οικονομικά (Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική ή Οικονομετρία ή Πολιτική Ανταγωνισμού)και αντίστοιχη διετής εμπειρία μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή

Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών στα εφαρμοσμένα οικονομικά (Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική ή Οικονομετρία ή Πολιτική Ανταγωνισμού) και μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της ειδικότητας της θέσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Για όλες τις θέσεις απαιτείται:

Α) Άριστη γνώση της Αγγλικής (τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας αναφέρονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της προκήρυξης).

Β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου (τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ αναφέρονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' της προκήρυξης).