Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Πιο αναλυτικά:

  • Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης  Περιφέρειας  Νησιών - ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ για  τις  ανάγκες  αυτής (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ/ΕΔΡΑ-ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΟΥ - ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΟΝΟΥΣΑΣ), που εδρεύει στη Νήσο ΣΥΡΟ,και συγκεκριμένα:

1 θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναερίων - Υπογείων) - ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ/ΕΔΡΑ

1 θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναερίων - Υπογείων) - ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΟΥ

1 θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναερίων - Υπογείων) - ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΟΝΟΥΣΑΣ

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ  ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ Τ.Κ. 84100 - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ,  υπόψιν κυρίας ΑΡΤΕΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 22810-82618).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Σύρου-Ερμούπολης, Ιητών και Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...

  • Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της Δ/νσης Περιφέρειας Νησιών/ Υποτομέας Δυτικών Κυκλάδων, που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής, για τις ανάγκες αυτού στο Υποπρακτορείο Σερίφου και συγκεκριμένα:

1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναερίων - Υπογείων) - Υποπρακτορείο Σέριφος

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρ