Ο Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο για το μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ, προς κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών ως κάτωθι:

  • 20 θέσεις  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

- Να έχουν απολυτήριο τίτλο Δημοτικού Σχολείου τουλάχιστον.

- Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 55ο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Αίτηση (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).

- Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.

- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

- Τίτλος-πιστοποιητικό σπουδών.

- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

- Οι υποψήφιοι πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (Προσκόμιση πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης).

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου-Προσωπικού του Δήμου Σοφάδων (Δ/νση: Κιερίου 49, 2ος όροφος Δημοτικού Κατ/τος, αριθμ. τηλ: 2443 3 53213 - 2443 3 53212) εντός προθεσμίας επτά (07) ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι από Πέμπτη 10.11.2016  έως και Τετάρτη 16.11.2016.