Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό  και  για  την  προσήκουσα  λειτουργία  των  Θεραπευτικών  Μονάδων  του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές/τριες, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

Για την έναρξη λειτουργίας δύο (2) Μονάδων Άμεσης Πρόσβασης στην Αττική :

  • Ιατροί Ψυχίατροι Π.Ε. : 2 θέσεις 
  • Ψυχολόγοι Π.Ε. : 2 θέσεις 
  • Κοινωνικοί Λειτουργοί Π.Ε. ή Τ.Ε. : 4 θέσεις 
  • Νοσηλευτές Π.Ε. ή Τ.Ε. : 4 θέσεις 

Για την έναρξη λειτουργίας δύο (2) Μονάδων Ιατρικής Συντήρησης στην Αττική :

  • Ιατροί Ψυχίατροι Π.Ε. : 2 θέσεις              
  • Κοινωνικοί Λειτουργοί Π.Ε. ή Τ.Ε. : 2 θέσεις 
  • Νοσηλευτές Π.Ε. ή Τ.Ε. : 4 θέσεις 

    Οι ενδιαφερόμενοι, για όλες τις ειδικότητες της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ.  στη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 2727/07.11.2016

Πόλη :

Ειδικότητα :

    Η  προθεσμία  υποβολής  της  Αίτησης - Υπεύθυνης  Δήλωσης  με  τα  επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 10.11.2016 ημέρα Πέμπτη και λήγει την 29.11.2016 ημέρα Τρίτη. Το  εμπρόθεσμο  της  ταχυδρομικής  αποστολής  αυτών  κρίνεται  με  βάση  την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...