Η Δημόσια  Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  (ΔΥΠΠ), που εδρεύει στην  Αθήνα και  συγκεκριμένα:

1 θέση  ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως, είτε  με  άλλο εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ, Χαλκοκονδύλη 22, Τ.Κ. 104  32 ΑΘΗΝΑ απευθύνοντάς την στον  Υποτομέα  Διοικητικού  Οικονομικού 2ος όροφος, γραφείο 204, υπόψη κυρίας Κουμπαρούλη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 210 5292698).

Υποβολή Αιτήσεων από 11.11.2016 έως 21.11.2016.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...