Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

  • Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της Δ/νσης Περιφέρειας Νησιών/ Υποτομέας Δυτικών Κυκλάδων, που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής, για τις ανάγκες αυτού στο Υποπρακτορείο Σερίφου και συγκεκριμένα:

1 θέση    ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναερίων - Υπογείων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Η  προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...

  • Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών- Περιοχής Λέσβου για τις ανάγκες αυτής (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ / ΕΔΡΑ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ), που εδρεύει στη Νήσο ΛΕΣΒΟ, και συγκεκριμένα:

3 θέσεις  Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων - Υπογείων Δικτύων

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 11/11/2016 έως 21/11/2016.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...

  • Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2)  ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης  Περιφέρειας Νησιών  -  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ (για τις ανάγκες αυτής στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ/ΕΔΡΑ και στο ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΨΑΡΩΝ), που εδρεύει στη Νήσο ΧΙΟ, και συγκεκριμένα:

1 θέση  ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου

1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναερίων - Υπογείων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Η  προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...

  • Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολι