Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  συνολικού αριθμού τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων  της  Διεύθυνσης  Πωλήσεων  (ΔΠΩΛ) ανά  την  επικράτεια και  συγκεκριμένα:

 33 Θέσεις  ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  σε ένα από τα γραφεία της  ΔΕΗ Α.Ε. (ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ, ΔΕΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΔΕΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΔΕΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΕΗ Κλάδος Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας, ΔΕΗ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΔΕΗ ΧΙΟΥ, ΔΕΗ ΣΑΜΟΥ, ΔΕΗ ΛΕΣΒΟΥ, ΔΕΗ ΡΟΔΟΥ, ΔΕΗ ΚΩ, ΔΕΗ ΣΥΡΟΥ).

Υποβολή Αιτήσεων από 15.11.2016 έως και 24.11.2016.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...