Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή Ιατρικών υπηρεσιών και ψυχολογική υποστήριξη» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  • 1 θέση  Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Κεντρική Πλατεία  Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας, υπόψη κας  Κιμπεζή Αικατερίνης και κας Γκουλιούμη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 22990 20124). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το  εμπρόθεσμο  των  αιτήσεων  κρίνεται  με  βάση την  ημερομηνία  που  φέρει  ο  φάκελος αποστολής,  ο  οποίος  μετά  την  αποσφράγισή του  επισυνάπτεται στην  αίτηση  των υποψηφίων.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...