Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του σε ιατρικές υπηρεσίες (ιατρική εποπτεία και παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής  σε  εργαζόμενους,  αθλητές,  αθλούμενους  και  επισκέπτες  των εγκαταστάσεων του Σ.Ε.Φ.) ζητά να συνεργαστεί με δύο (2) ιατρούς για τετράωρη (4) πενθήμερη  εργασία υπό  καθεστώς  Έκδοσης  Δελτίου  Απόδειξης  Παροχής Υπηρεσιών διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης και ως ακολούθως:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Π.Ε.  ΙΑΤΡΟΣ,  Πτυχίο  Ιατρικής  Α.Ε.Ι.  ή  ισότιμος  τίτλος της  ημεδαπής  ή αλλοδαπής.
  • Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
  • Βεβαίωση ιατρικού συλλόγου Αθηνών ή Πειραιώς.
  • Τίτλος ειδικότητας παθολογίας ή καρδιολογίας ή ορθοπεδικής ή γενικής ιατρικής.
  • Πιστοποιητικό Επάρκειας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν πληρωθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

  • Π.Ε.  ΙΑΤΡΟΣ  Πτυχίο  Ιατρικής  Α.Ε.Ι.  ή  ισότιμος  τίτλος  της  ημεδαπής  ή αλλοδαπής.
  • Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
  • Βεβαίωση ιατρικού συλλόγου Αθηνών ή Πειραιώς.
  • Τίτλος ειδικότητας παθολογίας ή καρδιολογίας ή ορθοπεδικής ή γενικής ιατρικής.
  • Άδεια  τίτλου  ειδικότητας  παθολογίας  ή  καρδιολογίας  ή  ορθοπεδικής ή γενικής ιατρικής.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος.