Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.  Α.Ε.) αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση της πρόσληψης, μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και των σχετικών διαδικασιών του, διακοσίων είκοσι (220)ατόμων ως εποχικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας και συγκεκριμένα:

  • Πενήντα (50) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Καταμετρητές
  • Δεκαέξι (16) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Ηλεκτροτεχνίτες
  • Οκτώ (8) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Μηχανοτεχνίτες
  • Σαράντα δύο (42) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Οδηγούς
  • Εκατόν τέσσερα (104) άτομα κατηγορίας ΥΕ για Εργάτες

 Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ...