Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης -  Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.) ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, συνολικά  δύο  (2)  ατόμων  για  την  υλοποίηση  της  Δράσης  «Εναρμόνιση Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής»  στο  πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος,  στην  Κοινωφελή  Επιχείρηση  Κοινωνικής  Προστασίας  και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.),  που  εδρεύει  στο  Δήμο  Βόλου  Ν.  Μαγνησίας, και συγκεκριμένα:

2 θέσεις  ΥΕ Καθαριστών/ τριών

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (4ωρη 5μερη)

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  -  Δημοτικό  Ινστιτούτο Επαγγελματικής  Κατάρτισης  Δήμου  Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-?.Ι.Ε.Κ.), Προύσσης 22-26, Τ.Κ. 38446, Νέα Ιωνία Βόλου, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη κας Λευκαδίτου (τηλ. επικοινωνίας: 2421063374).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...