Ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά  δύο  (2)  ατόμων  για  την  υλοποίηση  της  Πράξης «Λειτουργία  Δομών  και  Υπηρεσιών  της  Δημόσιας  Διοίκησης  προς Όφελος  των  Γυναικών  και  για  την  Καταπολέμηση  της  Βίας  -  Ξενώνας Φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος του Δήμου Κομοτηνής, που εδρεύει στην Κομοτηνή, και συγκεκριμένα:

1 θέση   ΠΕ Ψυχολόγων

1 θέση  ΠΕ Ψυχολόγων (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία)

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

Δήμος   Κομοτηνής,   Πλ.   Βιζυηνού   1,   Τ.Κ. 69133,  ΚΟΜΟΤΗΝΗ, απευθύνοντάς την στο  Τμήμα  Ανάπτυξης  Ανθρώπινου  Δυναμικού,  υπ' όψιν κυρίου Καρακώτσιου Δημητρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2531352443). 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...