Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την  πρόσληψη  προσωπικού,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, πενήντα τριών (53) ατόμων για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών.

Αναλυτικά:

  • Πρόσληψη  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, σαράντα  τεσσάρων  (44)  ατόμων  Δ.Ε.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ,  εξάωρης ημερήσιας  απασχόλησης,  χρονικής  διάρκειας  οκτώ  (8) μηνών,  για  την  κάλυψη εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών,  για  τις  Υπηρεσιακές  Λειτουργίες  Αθήνας  και  Πειραιά  των ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής, και συγκεκριμένα:

44 θέσεις  ΔΕ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - Η υπηρεσία θα κατανείμει εντός του Ν. Αττικής το προσωπικό ανάλογα με τις λειτουργικές της ανάγκες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν:

- είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσλήψεων, Απελλού 1, Τ.Κ. 101 88 - ΑΘΗΝΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 59/2016, υπόψιν κ. Ελένης Δάλλα (τηλ. επικοινωνίας: 210 - 33 53 228 / 210 - 33 53 487). 

- είτε αυτοπροσώπως,  είτε με  άλλο εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Δικτύου Λιανικής Αττικής, οδός Κουμουνδούρου 29 (όπισθεν Εθνικού Θεάτρου), 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ, ώρες υποβολής 08.30 - 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 210 - 33 53 577, κ. Ζώη Αριστέα).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ  Α.Ε.,  Περιφερειακή  Διεύθυνση  Πειραιά  και Αιγαίου,  οδός  Φίλωνος  και  Τσαμαδού  23,  1ος όροφος  ΠΕΙΡΑΙΑΣ,  ώρες υποβολής  08.30 - 13.30,  (τηλ.  επικοινωνίας:  210 - 4146141,  κ. Συμεώνογλου Όλγα).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...

  • Πρόσληψη  προσωπικού,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, εννέα (9) ατόμων  ΥΕ (ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ, πλήρους απασχόλησης  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών,  για  τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής και συγκεκριμένα:

9 θέσεις  ΥΕ  ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ - Η υπηρεσία θα κατανείμει εντός του Ν. Αττικής το προσωπικό ανάλογα με τις λειτουργικές της ανάγκες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν:

- είτε  ταχυδρομικά  με  συστημένη  επιστολή  στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ  Α.Ε.,  Κ