Η  Δημόσια  Επιχείρηση  Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για  την  κάλυψη εποχικών  ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα / ΥΗΣ Σφηκιάς - Ασωμάτων,  που εδρεύει  στη  Βέροια  του Νομού  Ημαθίας και συγκεκριμένα:

6 θέσεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών (Ηλεκτρολόγος Βάρδιας)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.  ΔΕΗ - ΛΙΓ/ΧΕΙΑ. ΑΗΣ/ΥΗΣ. ΑΣΠ/  ΤΣΠ. 2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με  συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ -  ΑΣΩΜΑΤΩΝ, Τ.Θ 150, Τ.Κ. 591 00 - ΒΕΡΟΙΑ, υπόψη κας. Ε. Μπαλτζή (τηλέφωνα επικοινωνίας : 23310 - 44040, -44, -45)

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...