Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3)  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Αναλυτικά οι θέσεις:

  • Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2)  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου -  Ηπείρου για τις ανάγκες αυτής στην Περιοχή Κέρκυρας, που εδρεύει στη Νήσο Κέρκυρα, και συγκεκριμένα:

2 θέσεις  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, Αλεπού - Κέρκυρα, Τ.Κ  49100,  υπόψη κυρίας ΓΚΟΓΚΑ Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 26610 -39447). 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...

  • Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1)  ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γραφείου Διοίκησης (ΓρΔ), που εδρεύει στην  Αθήνα του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ, και συγκεκριμένα:

1 θέση  ΔΕ Διοικητικοοικονομικοί Υπάλληλοι Γραφείου

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ.Κ. 117 43 - ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Διοίκησης, υπόψη κας Ευθυμίας Δούνια (τηλ. επικοινωνίας: 210-9281695).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...