Η ΕΔ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ανακοινώνει την   πρόσληψη,   με   σύμβαση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου   χρόνου συνολικά  δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών της υπηρεσίας του  Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας, που εδρεύει στη Κέρκυρα, και   συγκεκριμένα:

2 θέσεις  ΔΕ Ναυαγοσωστών (πισίνας)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

«ΕΘΝΙΚΟ   ΑΘΛΗΤΙΚΟ   ΚΕΝΤΡΟ   ΚΕΡΚΥΡΑΣ     (.Ε.Α.Κ.Κ)»,   ΚΩΣΤΑ   ΓΕΩΡΓΑΚΗ   26, Τ.Κ.: 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ, ΤΗΛ.: 2661049900, στο γραφείο στο Κλ. Γυμναστήριο.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...