Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Κοινωνικής  Πολιτιστικής  και  Τουριστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α) του Δήμου Δράμας Ν.Δράμας, που εδρεύει στη Δράμα, και συγκεκριμένα:

1 θέση  ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να  την  υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας μας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

Δημοτική  Επιχείρηση  Κοινωνικής  Πολιτιστικής  και Τουριστικής  Ανάπτυξης  (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α)  Δ. Δράμας, Τέρμα  Πατριάρχου  Διονυσίου, Τ.Κ 66133, Δράμα, υπόψη  κας  Μελπομένης Ζαπουνίδου (τηλ. Επικοινωνίας: 2521048304 εσωτ.3).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...