Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «DigiArt: The Internet Of Historical Things And Building New 3D Cultural Worlds», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τέσσερις (4) θέσεις συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου.

Αντικείμενο: Επεξεργασία σημάτων και ανάλυση πολυμεσικού περιεχομένου

Προθεσμία υποβολής: 08-12-2016.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ...