ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.  και η Περιφερειακή Δ/νση Πειραιά &  Αιγαίου ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων Δ.Ε.  Εσωτερικής Εκμετάλλευσης,  6ωρη ημερήσια απασχόληση, χρονικής  διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Κυκλάδων,  Δωδεκανήσου  & Λέσβου, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης - Ταχυδρομικό Κατάστημα Αφάντου Ρόδου
  • 1 θέση  ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης - Ταχυδρομικό Κατάστημα Έμπωνα Ρόδου
  • 1 θέση  ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης - Ταχυδρομικό Κατάστημα Κω
  • 1 θέση  ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης - Ταχυδρομικό Κατάστημα Μυκόνου
  • 1 θέση  ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης - Ταχυδρομικό Κατάστημα Σίφνου
  • 1 θέση  ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης - Ταχυδρομικό Κατάστημα Μυτιλήνης

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.   -  Περιφ/κή  Δ/νση Πειραιά  & Αιγαίου, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού,  Τσαμαδού 23  και Φίλωνος 36, Τ.Κ.  185  10 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, (για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 68/2016), Υπόψιν κ. Όλγας Συμεώνογλου  (τηλέφωνο: 210-4146141 και  210-4146106).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...