Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού ανακοινώνει  την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου,  συνολικά  επτά  (7)  ατόμων για  την  υλοποίηση  της  Δράσης «Εναρμόνιση  Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής» στο  πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, του «Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού», που εδρεύει  στο  Δήμο  Ωρωπού  Ν.  Αττικής  και  συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις  ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • 3 θέσεις  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ  ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
  • 1 θέση  ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • 1 θέση  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της  σύμβασης έως 31.8.2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

«Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Λειτουργίας Παιδικών  &  Βρεφονηπιακών  Σταθμών  Δήμου  Ωρωπού»,  Αγ.  Γεωργίου  29,  Τ.Κ. 19015  Ν.  Παλάτια  Ωρωπού,  υπόψη  κου  Ζαρογκίκα  Ιωάννη (τηλ.  Επικοινωνίας:  2295034003).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...