Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα:

  • 23 θέσεις  ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
  • 1 θέση  ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-3-2017.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

«Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο», Τοσίτσα 1, Τ.Κ. 10682 -  ΑΘΗΝΑ, υπόψιν κας Άννας Στέφα (τηλ. επικοινωνίας:  213- 2144820).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...